Mediáció

közvetítés, vitarendezés, mediátor képzés

A mediáció haszna

A mediátor (egy pártatlan, képzett, gyakorlott közvetítő) a mediáció alkalmával elősegíti az érintett felek számára kölcsönösen kielégítő-, gyors megoldás kialakítását.
A mediátor segítségével, illetve a mediációs technikák alkalmazásával sok időt-, pénzt- és energiát spóroluhat, valamint elkerülheti a megoldás elhúzódásával, vagy akár a peres eljárással kapcsolatos költségeket, nehézségeket.
A mediáció igénybe vételével megakadályozhatja a vita, a konfliktus elhúzódását, súlyosbodását, újraépítheti a megromlott üzleti vagy személyes kapcsolatot.
CIMKÉK

Mediáció, mediátor, gazdasági mediáció, igazságügyi közvetítés, egyezségközvetítés, konfliktuskezelés, közvetítés, mediátor képzés.

Regisztrált mediátorok

A közvetítői tevékenység folytatását a közigazgatási és igazságügyi miniszter - a névjegyzékbe való felvétel útján - annak a természetes személynek engedélyezi, aki
 

 a) felsőfokú végzettséggel és a végzettség megszerzésétől számított, annak megfelelő legalább ötéves igazolt szakmai gyakorlattal rendelkezik,

b) igazolja a miniszter rendeletében meghatározott közvetítői szakmai képzés elvégzését,

c) büntetlen előéletű, és nem áll a közvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

d) nem esik jogszabályban foglalt kizáró ok alá.

Jogszabályok

a közvetítői tevékenységről

2002. évi LV. törvény

a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről  

2006. évi CXXIII. törvény

a közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről

63/2009. (XII. 17.) IRM rendelet

A mediáció előnye

A mediáció során a  konfliktusban lévő felek (üzleti partnerek, szervezetek, munkatársak, szomszédok, családtagok stb.) saját kezükben tarthatják a megoldást, és fölösleges viták, költségek, peres eljárások nélkül helyreállíthatják, kiegyensúlyozottá tehetik a kapcsolatukat. 

Miben segít még a mediáció?

 

A professzionális egyezségközvetítés segít a problémák megfogalmazásában, az érdekek tisztázásában, az indulatok kordában tartásában, a megbeszélés és a megegyezés kulturált kereteinek fenntartásában.Segít minden, a vitában érintett fél számára az előnyös megoldások megtalálásában.

Főoldal arrow A mediáció folyamata
A mediáció folyamata

 

1. A felek közös megegyezés alapján írásban kezdeményezik a közvetítő felkérését.

A felkérésnek tartalmaznia kell: felek nevét, elnevezését, lakhelyét vagy székhelyét, tartózkodási helyét, a közvetítésre felkért nevét, ha a feleket meghatalmazott képviseli, a meghatalmazott nevét, címét, a vita tárgyát, a felek által az eljárás során használni kívánt idegen nyelvet, a feleknek kifejezetten nyilatkozniuk kell arról, hogy közös megegyezésük alapján, a közöttük fennálló vitás ügy megoldását közvetítői eljárás keretében kívánják rendezni.

 

2. A mediátor a kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül írásban nyilatkozik, hogy a felkérést elfogadja-e. A mediátor köteles a felkérést visszautasítani, ha a felek bármelyikével szemben összeférhetetlenség merül fel: valamelyik felet másik ügyben képviseli, a felek bármelyikének hozzátartozója, a felek bármelyikével munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, tagsági viszonyban áll, az ügyben egyébként érdekelt, elfogult.

 

3. Ha a mediátor a felkérést elfogadja, a feleket elfogadó nyilatkozatában meghívja az első közvetítői megbeszélésre. A tárgyalás helyszíne a mediátor által meghatározott iroda, és sohasem a jogvitában érintett felek egyikének irodája. A feleknek az első közvetítői megbeszélésen személyesen, együttesen kell megjelenniük. Ha a felek bármelyike a megbeszélésen személyesen nem jelenik meg, a közvetítő a közvetítői eljárást nem indíthatja meg.

 

4. A közvetítő az első megbeszélésen tájékoztatja a feleket a közvetítés alapelveiről, a közvetítői megbeszélés főbb szakaszairól, folyamatáról, az eljárás költségeiről, a személyét és az eljárásba szükség szerint bevont szakértőt terhelő titoktartási kötelezettségről, arról a lehetőségről, hogy a felek a személyüket terhelő titoktartási kötelezettségről külön megállapodhatnak, arról a tényről, hogy mint közvetítő az ügyben, ha azt az ügy jellege megkívánja, csak az ügyhöz tartozó joganyagot, szakmai tényeket ismerheti, felhívja a felek figyelmét a jogi képviselet lehetőségére is.

 

5. Az első megbeszélésen a felek kinyilvánítják, hogy egyetértenek a mediálás szabályaival, s változatlanul kérik a mediátor eljárás lefolytatását. Ezt a tényt, mindkét fél és a mediátor aláírását is tartalmazó írásos nyilatkozatban rögzítik. Rögzítik e nyilatkozatban az eljárás során felmerült díjak és költségek előlegezésének és megfizetésének módját, ideértve az eljárás során történő elállás és megszűnés eseteit, illetve az ekkor fizetendő díjat, költséget. A felek megállapodhatnak titoktartási kötelezettségükben, vagy bármilyen más általuk szükségesnek tartott egyéb kérdésekben. Külön megállapodás hiányában, a felek az eljárásban való részvétellel kapcsolatban felmerült saját költségeiket (pl.: utazás), valamint az általuk meghallgatni kért személy költségeit maguk viselik. A mediátor közvetítői díját és költségeit, továbbá a szakértő díját és költségeit eltérő megállapodás hiányában a felek egymás között egyenlő arányban viselik. E nyilatkozat aláírásával megindul a közvetítői eljárás. A közvetítői eljárás megindítása az elévülést megszakítja. Ha a közvetítői eljárás eredményes, akkor az eljárás után az elévülés újra kezdődik. Ha a közvetítői eljárás eredménytelen volt, akkor a befejezést követő egy éven belül, egyéves vagy ennél rövidebb elévülési idő esetében pedig 3 hónapon belül a követelés akkor is érvényesíthető, ha az elévülési idő eltelt, vagy abból egy évnél, illetőleg 3 hónapnál kevesebb van hátra.

 

6. Valamennyi fél a mediátor jelenlétében ismerteti az eset fontosabb pontjait, az üggyel össszefüggő véleményét, érveit.

 

7. A mediátor a tárgyalásokat úgy irányítja, hogy a felek a múltba való visszatekintés helyett a lehetséges megoldásokat körvonalazzák, majd azokat szűkítve megtalálják és megfogalmazzák a kölcsönösen elfogadható kompromisszumos megoldást.

 

8. A mediációs eljárás befejeződik:

  • A megállapodás aláírásának napján. A mediátor a felek együttes jelenlétében megkötött lezáró megállapodást írásba foglalja, és a megállapodást tartalmazó okiratot a feleknek átadja. Ezt az okiratot aláírja a mediátor és a személyesen, együttesen jelenlévő felek. A mediátor rögzíti a megállapodást és a felek aláírásukkal kötelezik magukat az abban foglaltak elfogadására.
  • Azon a napon, amelyen az egyik fél közli a másik féllel és a mediátorral, hogy a közvetítői eljárást befejezettnek tekinti.
  • Azon a napon, amikor a felek egybehangzóan kijelentik a mediátor előtt, hogy kérik az eljárás befejezését. Amennyiben a mediáló fél és/vagy felek a mediátor írásbeli felszólítása után sem tartják meg a mediáció szabályait és a mediátor eláll a mediációs eljárás folytatásától.
  • Ha a felek másként nem állapodnak meg, a nyilatkozat aláírásának napjától számított 4 hónap elteltével.
 
9. A mediációs eljárás lezárását követően:
 
  • a közösen kialakított egyezség elkészítése és rendelkezésre bocsátása, az elszámolás lebonyolítása.
 

 

Jelentkezés mediációra

 
Mobil: 36-70/314-1660 (08-18 óráig)

(dr. Rusznák Tamás)

E-mail cím: kapcsolat@acoach.hu

Mediációs képzés

 

Proaktív gazdasági mediációs képzésünkről a mediációs képzés menüpont alatt talál információt.

 
Joomla Templates by Joomlashack